O PROJEKCIE

W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej “Kresy RP” rozpoczęła pracę nad wieloletnim projektem elektronicznego „Indeksu biograficznego zasłużonych w walce o niepodległość Polski” - leśników, kolejarzy, łagierników żołnierzy Armii Krajowej ......

Od początku roku 2018 Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” we współpracy z Fundacją PKP oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Toruniu i oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewiarstwa – oddział w Gdańsku realizuje równolegle dwa szerokie projekty biograficzne, mające na celu upamiętnienie bądź przywrócenie pamięci polskich leśników i kolejarzy zaangażowanych w walki niepodległościowe na terenie Polski. W analogiczny sposób, we współpracy ze Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy AK, od 2016 r. Fundacja realizuje projekt elektronicznej Bazy Łagierników Żołnierzy AK prezentującej biogramy żołnierzy AK, którzy walczyli w trakcie i po II wojnie światowej o niepodległość Polski. Aresztowani przez NKWD odbyli wieloletnie wyroki najcięższych łagrów sowieckich. Zwolnieni po roku 1957-58 powrócili na teren powojennej Polski lub zmuszeni przez Sowietów musieli pozostać na obszarze dawnych Kresów Wschodnich. Zarówno obie te grupy zawodowe (kolejarze i leśnicy), jak i łagiernicy – żołnierze Armii Krajowej, tak podczas drugiej wojny światowej, jak i po jej zakończeniu, w warunkach oporu antykomunistycznego, brali czynny udział w walce z okupantami, zaś ich przedstawiciele, cisi bohaterowie naszej niepodległości, są wielokrotnie zapomniani i pomijani w oficjalnej historiografii a ich losy są nadal przeważnie nieznane.

Do czasu uruchomienia niniejszego portalu i zintegrowaniu trzech baz biograficznych w jednym mechanizmie, bazy pozostawały dostępne pod następującymi adresami:

BAZA LEŚNIKÓW: www.bazalesnikow.pl
BAZA KOLEJARZY: www.bazakolejarzy.pl
BAZA ŁAGIERNIKÓW: www.armiakrajowa-lagiernicy.pl/baza-zolnierzy-lagiernikow

URUCHOMIENIE W GRUDNIU 2019 R CENTRALNEGO PORTALU WALCZĄCYCH O NIEPODLEGŁOŚĆ jest milowym krokiem w stronę dalszej integracji istniejących baz biograficznych i zakłada regularne opracowywanie kolejnych not biograficznych, jak również dalszą digitalizację materiałów ikonograficznych oraz – w miarę możliwości – wzbogacenie informacji biograficznych o relacje świadków historii – notacje biograficzne w poszczególnych bazach. W roku 2019, dzięki wsparciu naszego partnera – Stowarzyszenia Klasztor Węgrów – Centrum Dialogu Kultur – udało nam się znacznie rozszerzyć poszukiwania i kwerendy archiwalnych na terenie całej Polski, co zaowocowało opracowaniem i publikacją kolejnych biogramów Łagierników Żołnierzy AK, leśników i kolejarzy polskich – bohaterów walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Jesteśmy świadomi, że rozpoczęte przez nas projekty to zadanie zakrojone na lata. Wiedząc jednakże, że nasza praca może przyczynić się do przywrócenia zbiorowej pamięci na temat osób wyjątkowych – polskich Kresowych Żołnierzy Niezłomnych, kolejarzy i leśników, często nieznanych bohaterów walk o niepodległość – pragniemy te działania kontynuować stale w przyszłości. Wierzymy, że obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i walk o jej granice z lat 1918-1921 są dla początku naszej pracy najlepszym momentem.

Mamy nadzieję, że dzięki naszej pracy polskie społeczeństwo, Rodacy poza Krajem, a także wszystkie zainteresowane osoby dzięki stworzonym przez nas Bazom będą miały okazję poznać życiorysy osób wyjątkowych, zasłużonych dla naszego Kraju, a niesłusznie zapomnianych.